Klinikler ve Muayenehaneler için KVKK Danışmanlığı

KVKK Verbisi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getiren bir veri güvenliği standardıdır. Bu standarda uyumlu olan kurumlar, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması ile ilgili mevzuata uygun hareket etmektedirler.

Muayenehaneler de KVKK Verbisi’ne uyumlu olmak zorundadır, çünkü kişisel sağlık verileri de kişisel veriler kapsamına girmektedir. Bu nedenle, muayenehaneler, hasta verilerinin güvenli bir şekilde işlenmesi, saklanması ve paylaşılması ile ilgili KVKK’ya uygun prosedürler oluşturmalı ve bu prosedürleri uygulamalıdır.

Muayenehaneler, KVKK Verbisi’ne uyumlu olmak için öncelikle kişisel verilerin nerede saklandığı, kimler tarafından işlendiği ve kimlerle paylaşıldığı konusunda detaylı bir envanter hazırlamalıdır. Bu envanterle birlikte, hasta verilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, muayenehaneler, hasta verilerini güvenli bir şekilde paylaşmak için KVKK’ya uygun sözleşmeler yapmalıdır.

KVKK, tüm veri sorumlularının (kurum, kuruluş, şirket vb.) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen bir kanundur. Bu nedenle, tıbbi muayenehaneler de KVKK’ya uyumlu olmak zorundadırlar. Kanuni yükümlülüklerinizi 9 ana başlıkta toplayabiliriz:

 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Veri Güvenliği Yükümlülüğü
 • Denetim Yükümlülüğü
 • Verileri İmha Yükümlülüğü
 • Sır Saklama Yükümlülüğü
 • İhlal Bildirimi Yükümlülüğü
 • Sicile Kayıt Yükümlülüğü
 • Başvuruya Cevap Yükümlülüğü
 • Kişisel Veri İşleme Şartlarına ve İlkelerine Uyma Yükümlülüğü

KVKK Yaptırımları Nelerdir?

İhlal Halinde Öngörülen İdari Yaptırımlar:

 • Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali : 9.834 TL’den 196.686 TL’ye kadar idari para cezası
 • Veri Güvenliğinin İhlali : 29.503 TL’den 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası
 • Kurul Kararlarına Uymama : 49.172 TL’den 1.966.862’ye kadar idari para cezası
 • Sicile Kaydolmama : 39.337 TL’den 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası
 • İhlal Halinde Öngörülen Cezai Müeyyideler
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi : 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası
 • Hukuka Aykırı Paylaşım ve Ele Geçirme : 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası
 • Verileri Yok Etmeme : 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
 • Tazminat : Maddi zararın giderilmesi ve manevi tazminat talebi

KVKK Nedir?

KVKK, Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kısaltmasıdır. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili standartları belirleyen ve kişisel verilerin korunması konusunda yasal bir çerçeve oluşturan Türkiye’nin veri koruma mevzuatıdır.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde izlenecek kuralları belirler ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili haklar ve sorumluluklar hakkında bilgi sağlar. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasında çeşitli ilkelere dayanır, bunlar arasında açıklık, doğruluk, amaç sınırlılığı, veri minimizasyonu, veri doğruluğu, veri güvenliği, veri erişimi, veri saklama ve veri imhası yer alır.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlularının yasal yükümlülüklerini ve veri sahiplerinin haklarını belirler. Veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesi sırasında belirli kurallara uymak zorundadır ve veri sahiplerinin kişisel verilerini korumakla yükümlüdürler. Veri sahipleri ise kişisel verilerinin nasıl işlendiğini öğrenme, düzeltme, silme ve başkalarıyla paylaşılmasını durdurma gibi haklara sahiptirler. KVKK, Türkiye’deki her türlü veri işleme faaliyetini kapsar, bu nedenle tüm şirketlerin ve kuruluşların KVKK’ya uyumlu olmaları ve kişisel verilerin korunmasına özen göstermeleri gerekir.

KVKK Belgesi Ne İşe Yarar?

KVKK belgesi, bir kuruluşun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verileri işlediğine dair resmi bir kanıt sunan belgedir. Bu belge, bir kuruluşun veri koruma standartlarına uygun olduğunu ve kişisel verileri işlerken uygun güvenlik önlemlerini aldığını gösterir.

KVKK belgesi, bir kuruluşun müşterilerine ve iş ortaklarına kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlendiği konusunda güven verir. Ayrıca, bir kuruluşun KVKK’ya uyumlu olduğunu ve kişisel verileri korumak için gereken önlemleri aldığını gösterir, bu nedenle potansiyel müşteriler ve iş ortakları için bir rekabet avantajı sağlar.

KVKK belgesi aynı zamanda denetimlerde ve yasal süreçlerde de önemlidir. Kuruluşlar, KVKK belgesine sahip olmadan kişisel verileri işleyemezler ve belgesiz veri işlemenin yasal yaptırımları olabilir. KVKK belgesine sahip olan kuruluşlar, KVKK’ya uyum konusunda denetçilere ve yargı mercilerine güven verirler. Sonuç olarak, KVKK belgesi, bir kuruluşun kişisel verilerin korunması konusundaki uyumunu kanıtlayan bir belgedir ve müşteriler, iş ortakları, denetçiler ve yargı mercileri için bir referans noktası sağlar.

KVKK’nın Amacı Nedir?

KVKK’nın temel amacı, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişisel veri sahiplerinin haklarını korumak ve kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için gerekli kuralları ve standartları belirlemektir. KVKK, veri sorumlularının yasal yükümlülüklerini ve veri sahiplerinin haklarını belirler.

KVKK’nın amaçlarından bazıları şunlardır:

 • Kişisel verilerin işlenmesinde açıklık ve şeffaflık sağlamak: KVKK, kişisel verilerin işlenmesi hakkında kişisel veri sahiplerinin bilgilendirilmesini ve şeffaflık ilkesinin uygulanmasını gerektirir. Veri sorumluları, kişisel verilerin nasıl işleneceği, hangi amaçlarla kullanılacağı ve kimlerle paylaşılacağı hakkında kişisel veri sahiplerine açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi vermeli ve bu bilgiyi düzenli olarak güncellemelidir.
 • Kişisel verilerin amaç sınırlılığı ilkesine uygun olarak işlenmesini sağlamak: KVKK, kişisel verilerin belirli amaçlarla işlenmesini ve işlenen verilerin amaç dışında kullanılmamasını gerektirir. Veri sorumluları, kişisel verileri sadece belirli ve meşru amaçlar için toplayabilir ve işleyebilirler.
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak: KVKK, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, erişimin kontrol altında tutulması ve güvenli bir şekilde imha edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Veri sorumluları, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel tedbirler almalıdırlar.
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını korumak: KVKK, kişisel veri sahiplerine belirli haklar verir, bunlar arasında kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi alma, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme, ve kişisel verilerin aktarılabilirliği hakkı gibi haklar yer alır.
 • Veri sorumluları için yasal yükümlülükler getirmek: KVKK, veri sorumlularının belirli yükümlülükleri yerine getirmesini ve kişisel verileri korumak için gerekli önlemleri almalarını gerektirir.

KVKK Kapsamına Kimler Giriyor?

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamına, Türkiye’deki tüm gerçek ve tüzel kişiler girer. Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde rol oynayan tüm tarafları kapsar ve kişisel veri sahiplerinin haklarını korumak için gerekli tedbirleri belirler.

KVKK kapsamındaki taraflar şunları içerir:

 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işlenmesi konusunda karar veren, amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun talimatlarına göre kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.
 • Veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
 • Veri koruma kurulu: KVKK’nın uygulanmasını denetleyen ve veri sorumlularının KVKK’ya uyumunu sağlamakla görevli bir kuruldur.

KVKK, sadece Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişileri değil, aynı zamanda Türkiye’deki kişisel verilerin yurt dışına transferi sırasında da KVKK hükümlerine uyulmasını gerektirir. Bu nedenle, KVKK, uluslararası veri transferlerini de kapsamaktadır.

Çözüm ortağınız olan Moon danışmanlığa hoş geldiniz. Güçlü kadrosu ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu anlayışıyla; müşteri memnuniyetine odaklanarak size sağlık turizmi hizmetlerimizi en iyi şekilde sunma konusunda kararlıyız.

info@moontesvik.com
+90 534 505 68 94
Moment Plaza/ İstanbul
WhatsApp
1